Skip to main content

Fondtorgsnämndens upphandling av fonder i Premiepensionen drar snart igång!

Under de senaste åren har tyvärr några oärliga fondbolag lyckats nästla sig in i Premiepensionens fondutbud. Risken har funnits att du har fått in dåliga fonder i din Premiepension, men förhoppningsvis är du förskonad. Jag tror inte att någon har missat skandalerna med bland annat Falcon Funds eller Allra och hur det har påverkat spararnas kapital och förtroende. Pensionsmyndigheten har skärpt reglerna för fondbolagen som vill erbjuda sina fonder i Premiepensionen men det har ändå inte bedömts som tillräckligt. Pensionsgruppen anser att att staten ska ta ett större ansvar för vilka fonder som är valbara och har därför beslutat att skapa en nämndmyndighet som ska ligga under Pensionsmyndigheten. Nämnden ska upphandla och granska fonderna som är valbara i Premiepensionen. Idag har vi cirka 2 000 miljarder kronor i Premiepensionen och 2040 uppskattas värdet landa på hisnande 4 000 miljarder kronor så det är stora belopp vi pratar om. Nämnden har fått namnet Fondtorgsnämnden och startade sitt arbete den 1 juli 2022.

”Fondtorgsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att upphandla, granska och kvalitetssäkra fonderna i det svenska premiepensionssystemet. Målet är att erbjuda fonder av hög kvalitet som ger tryggare och högre pension för pensionsspararna.”

De granskar de fondförvaltare och fonder som idag är anslutna till Premiepensionen. De avtal som har tecknats kommer att löpa vidare tills de nya fonderna är  upphandlade. Fram till mitten av 2025 kommer det att finnas fonder från nuvarande system och fonder som är upphandlade av Fondtorgsnämnden.

Skillnaden på upphandlat och anslutet system

Fondbolagen har tidigare kunnat ansöka om att få erbjuda sina fonder i Premiepensionen. Så länge de har uppfyllt kraven har de släppts in.

Exempel på tidigare krav på fonden/fondförvaltaren:

 • fondförvaltaren ska ha minst tre års historik
 • fonden ska kunna uppvisa minst tre års historik
 • fonden ska ha minst 500 miljoner i förvaltat kapital utanför Premiepensionen
 • fondförvaltningsavgiften får inte överskrida 0,89% för en aktiefond, 0,65% för en blandfond och 0,42% för en räntefond
 • fondförvaltaren förvaltar max 25 fonder
 • miniminivå på hållbarhet

Nu ska istället Fondtorgsnämnden upphandla fonder utifrån ett antal krav, precis som de kollektivavtalade tjänstepensionerna hanteras idag. När det gäller tjänstepensionerna så är det valcentralerna som ställer krav och pensionsbolagen får lämna in anbud som valcentralerna utvärderar. Utifrån utvärderingen så tas beslut och de tecknar sen avtal med de utvalda bolagen. För Premiepensionen innebär det att det att det inte är självklart att ett fondbolags fonder kommer att finnas valbara framöver trots att de finns idag och uppfyller dagens krav.

Hur stor blir Fondtorgsnämnden och vem betalar?

På sikt uppskattas nämnden sysselsätta 25 – 30 personer. Vi betalar redan idag en årlig avgift som ska täcka Pensionsmyndighetens, Skatteverkets och AP-fondernas kostnader för att hantera den inkomstgrundade delen av den allmänna pensionen. Hittills har den årliga adminstrativa kostnaden för Premiepensionen varit 100 kronor/år. Avgiften för att hantera fondupphandlingen och granskningen ska däremot bekostas av fondbolagen, så förhoppningsvis kommer kostnaden på 100 kronor att ligga fast. De fondbolag som vill delta i en upphanding kommer att få betala en anbudsavgift på 18 000 kronor per fond. Utöver det så tillkommer en årlig avgift på 0,5 baspunkter av förvaltat kapital för en indexfond och 1,5 baspunkter för en aktivt förvaltad fond för de fonder som blir utvalda.

Hur många fondkategorier kommer det att finnas i Fondtorgsnämnden?

Det finns idag ca 30 kategorier i Premiepensionen och initialt uppskattas motsvarande antal upphandlas. Antal kategorier kan ändras över tid beroende pensionsspararnas intresse. Rysslandsfondskategorin är redan avvecklad och kommer inte att återupptas.

”Beslut kring antalet upphandlade fonder per kategori grundas i vad som är bäst för spararna och varierar därmed mellan kategorierna” – vad som är bäst för oss sparare framgår inte. Personligen föredrar jag ett brett utbud.

Hur sker urvalet av fonder?

Fondurvalet ska baseras på kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet och det finns ingen given miniminivå på antal fonder som ska erbjudas. I dag finns ca 500 fonder och en uppskattning som tidigare har figurerat är 150-200 fonder, men vi får se vart det landar. 7 AP-fondens olika fonder, tex AP7 Såfa kommer att finnas kvar och kommer inte att omfattas av upphandlingen (eller avgifter till Fondtorgsnämnden).

”För att kunna bedöma en fonds kvalitet krävs en omfattande analys av såväl fonden som fondförvaltaren …. det saknas stöd i forskningen för att historiskt god avkastning är en indikator på god framtida avkastning” Lagrådsremiss, december 2021

Fondtorgsnämnden framhåller följande fyra delar som viktiga i urvalet:

 1. Placeringsfilosofi – Varför tror man att man kan generera ett mervärde till spararna? Vad är det som är unikt och differenserierar bolagets filosofi från andra?
 2. Investeringsprocessen – Hur gör man? Hur kommer de fram till en färdig portfölj? Processen ska vara disciplinerad, förutsägbar, repeterbar, dokumenterad och uppföljningsbar. Det ska även finnas en samsyn inom företaget kring investeringsprocessen.
 3. Förvaltningsteamet – Vem? De vill veta allt om företaget, förvaltarna, företagskulturen, mångfald, kompetensutveckling, personalomsättning mm. Här kommer även företagets finansiella hälsa att granskas.
 4. Förvaltningsresultatet – Egenskapsanalys av portföljen. Den ska bekräfta att de tre tidigare delarna har resulterat i bra resultat.

Utöver ovanstående så är hållbarhet ett genomgående krav i analysen. Det finns ett antal minimikrav, men det kan även tillkomma krav i enskilda upphandlingar.

Värt att notera är att nuvarande pristak på förvaltningsavgifterna tas bort och att det är upp till fondbolagen att själva sätta sina priser. Tidigare system med kraftigt rabatterade priser har varit transparent och tydligt, nu riskerar vi att fonderna bli dyrare.

Om någon av dina nuvarande fonder inte upphandlas så kommer du att kontaktas av Pensionsmyndigheten. Det är inte uttalat om pengarna kommer att flyttas över till en liknande fond eller AP7 Såfa.

Hur ser tidplanen ut?

Upphandlingen uppskattas starta under våren 2023. Först ut att upphandlas, utan inbördes ordning, är:

 • Europeiska aktier: Aktiv och index,
 • Globala aktier: Index,
 • Nordiska aktier: Aktiv,
 • Globala räntor.
fonder, fondtorgsnämnden, premiepension, ppm, ppm fonder
De första fondkategorierna som ska upphandlas av Fondtorgsnämnden

Det kommer att finnas kategoriunika krav i upphandlingen och det kommer även att framgå om ”indexnära” fonder kommer att få klassificeras i kategorin ”Index” eller ej. Själva upphandlingarna kommer att annonseras ut på e-avrop.  Tiden från annonsering till tilldelning beräknas till sex månader. En uppskattad upphandlingstakt kan enligt Fondtorgsnämnden vara en kategori i månaden för att hinna bli klar till sommaren 2025. Avtalen för de utvalda fonderna kommer att vara max 12 år.

Kapitalet per kategori behöver inte fördelas jämt mellan de upphandlade fonderna. Förutsättningar för fördelningen kommer att framgå av upphandlingsunderlaget. Värt att notera att om någon av de upphandlade fonderna redan finns i Premiepensionen så får de behålla sitt kapital.

Min tankar

Jag är för valfrihet och hade gärna sett att nuvarande system kvar kvar då jag tycker att de justeringar som har gjorts i regelverket borde räcka, men jag kan ha fel.

Jag ser två risker när det gäller förvaltningsavgiften inte har något tak: 1) avgiften för de aktivt förvaltade fonderna kan bli dyrare och 2) mindre lämpade fonder som ändå uppfyller grundkraven kommer att upphandlas då priset är lågt. Förvaltningsavgiften är dock inte en utpekad urvalsparameter vilket gör att sannolikheten för den första risken är större än den andra.

En annan tanke är hur kapitalet kommer att fördelas mellan svenska mindre fondbolag och kapitalstarka utländska bolag. Det finns en risk att de ökade kraven och den löpande informationsmängen som krävs gör att mindre resursstarka aktörer inte har råd att ansöka. Vi har inte jättemånga svenska fondbolag och risken är att de då kommer att tappa kapital till utländska aktörer.

Urvalet ska ske ”utifrån spararens intresse.” – hur vet Fondtorgsnämnden vad vi vill ha? Jag ser inte något i Fondtorgsnämndens informationsmaterial där de inbjuder till dialog med oss sparare. Enligt dem så kommer de att ”analysera förutsättningarna givet information vi har”, vilket i min värld inte är samma sak.

Vad är dina spontana tankar om detta? Hiss eller diss?

Vill du läsa mer?

Först ur är Fondtorgsnämndens egna sida: Fondtorgsnämnden – Fondtorgsnämnden (ftn.se) De har även en YouTube-kanal där du kan hitta några presenatationer.

Deras arbete regleras i Lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden Svensk författningssamling 2022:2022:759 – Riksdagen, medan själva upphandlingen regleras i: Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg Svensk författningssamling 2022:2022:760 – Riksdagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *