Skip to main content

Får vi sänkt skatt på arbete och pension 2024?

I Tidöavtalet finns flera ”reformambitioner” som kan resultera i sänkt skatt på arbetsinkomster och pension. Inför arbetet med 2024 års budget så har Finansdepartementet tagit fram en promemoria med ett antal förslag. Det är självklart inte givet att de kommer att införas, utan är endast förslag. Förslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2024. Promemorian hittar du i sin helhet här: Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024 – Regeringen.se

Promemorian skickades den 28 april ut på remiss till ett antal myndigheter och organisationer varav många har svarat. Att skicka något på remiss innebär att man begär in andras åsikter. Förteckningen över de som har svarat inklusive svaren hittar du här: Remiss av promemorian Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024 – Regeringen.se

Tanken med detta inlägg är att på ett enkelt sätt beskriva de föreslagna ändringarna. Nu kör vi!

Till löntagare som inte har uppnått pensionsålder

Förslag rörande jobbskatteavdraget

 • Förstärka jobbskatteavdraget.
  Målgrupp är heltidsarbetande med låga-medelhöga inkomster. Syftet är ”att förstärka drivkrafterna till arbete”. I genomsnitt blir det en skattelättnad på 1 900 kronor per person och år. Skattesäkningen ökar i takt med inkomsten och blir som störst skattelättnad ges vid en månadsinkomst på ca 38 700 kronor.
 • Höja övre åldersgränsen för jobbskatteavdraget från 65 till 66 år.
  För att matcha förslaget om höjning av tidigast ålder för att få det förhöjda jobbskatteavdraget.
 • Ta bort nedtrappningen av jobbskatteavdraget vid höga inkomster.
  Idag sker en nedtrappning vid 711 000 kronor/år och vid 1 800 000 kronor/år försvinner avdraget helt. Syftet med förslaget är att även höginskomsttagare ska förmås arbeta mer.

Till personer som har uppnått pensionsålder

Förslag rörande det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre

 • Förstärka det förhöjda jobbskatteavdrag för äldre.
  Målgrupp är heltidsarbetande med låga-medelhöga inkomster. Idag är det förhöjda jobbskatteavdraget lägre än det ordinarie jobbskatteavdraget vid vissa inkomster. Tanken här är att det förhöjda jobbskatteavdraget alltid ska vara högre än det ordinarie. I genomsnitt blir det en skattelättnad på 1 000 kronor per person och år.
 • Indexera det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre.
  Idag beräknas det förhöjda jobbskatteavdraget på inkomstnivåer uttryckt i kronor, tex 22% av inkomster som inte överstiger 100 000 kronor. Förslaget är att koppla nivåerna till prisbasbeloppet i stället, precis som det vanliga jobbskatteavdraget redan är gjort. Om det inte görs så kommer nuvarande förhöjda jobbskatteavdrag med tiden bli lägre än jobbskatteavdraget som indexeras. Detta är en no-brainer kan jag tycka.
 • Höja åldersgränsen för det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre från 65 till 66 år. Görs i avsikt att harmonisera med det förhöjda grundavdraget, vilket jag kan tycka är rimligt. Idag är det onödigt komplicerat när olika åldersnivåer gäller för olika avdrag, så det kan jag tycka är rimligt.
 • Ta bort nedtrappningen av det förhöjda jobbskatteavdraget vid höga inkomster.
  Idag sker en nedtrappning vid inkomster över 600 000 kronor/år och vid 1 800 000 kronor/år försvinner avdraget helt. Syftet med förslaget är att även höginskomsttagare ska förmås arbeta mer.


Källa: promemorian.

 • Införa ytterligare en nivå i det förhöjda jobbskatteavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 69 år.
  Förslaget är 25% extra förhöjt jobbskatteavdrag för de som vid årets ingång har fyllt 69 år. Syftet är att öka på drivkraften att stanna kvar i arbete, speciellt i sektorer där det är brist på arbetskraft. Tanken är god men ytterligare nivåer komplicerar. Skattesänkning skulle bli knappt 2 700 kronor per person och år och jag inte att det är det som skulle göra att folk skulle välja att arbeta efter 69.

Sänkt skatt på pension

 • Förstärka det förhöjda grundavdraget för personser som vid årets ingång har fyllt 66 år.
  Det förhöjda grundavdraget är idag utformat så att skatten på pensionsinkomst för en person över 66 år ska vara likvärdig med skatten
  på arbetsinkomst för en person under 66 år. Tanken är att även de som väljer att inte jobba efter 66 ska ha rätt att ta del av lägre skatt. Höjs jobbskatteavdraget behöver därför även det förhöjda grundavdraget justeras. I genomsnitt innebär förslaget en skattesänkning på ca 1 100 kronor per person och år. Jag kan tycka att det är rimligt om man ser pension som en uppskjuten lön.

Sänkt marginalskatt

 • Ta bort nedtrappningen av det förhöjda grundavdraget vid höga inkomster.
  Idag sker en nedtrappning vid 711 000 kronor/år och vid 1 900 000 kronor/år försvinner avdraget helt. Syftet med förslaget är att minska marginalskatten för denna inkomstgrupp.

Förväntade effekter

I promorian anges att de förväntar sig att fler ska vilja arbeta efter justeringarna i jobbskatteavdragen. Det ska även leda till ökad sysselsättning och ökat antal timmar bland de som redan arbetar. Det är bra att premiera arbete framför bidrag, men personligen tror jag skillnaden är för låg.

En höjning av det förhöjda grundavdraget kommer att resultera i lägre begravningsskatt, kommunalskatt och public serviceavgift.

Män beräknas få 0,28% högre disponibel inkomst tack vare det förhöjda jobbskatteavdraget, medan kvinnorna endast får 0,27%. När det gäller det förhöjda grundavdraget så påverkar det männens disponibla inkomst med 0,07%. För kvinnorna blir det 0,05%

Vad tycker remissinstanserna?

Nedan är de svar som kommit in än så länge.

Det är uppenbart att arbetslinjen är stark och att incitamenten för att pensionärer bara ska kunna njuta av att vara pensionärer och ha samma skattenivå som de som är yngre som jobbar inte är prioriterat. Det innebär att man i så fall går ifrån tanken att det förhöjda grundavdraget för äldre ska motsvara jobbskatteavdraget för de som är yngre. Trist!

Förstärkt jobbskatte-avdrag Förstärkt jobbskatte-avdrag för äldre Indexering av jobbskatte-avdrag för äldre Ny nivå för jobbskatte-avdrag för äldre över 69 år Förstärkt grundavdrag för äldre Ta bort nedtrappning av avdrag Höjd åldergräns för jobbskatte-avdrag för äldre Kommentar
Arbetsförmedlingen Ja Ja Ja Ja Nej Ingen synpunkt Ingen synpunkt Förstärkt grundavdrag för äldre tar bort incitament för fortsatt arbete
Arbetsgivarverket Ja Ja Ja Ja - Ja Ja
Ekonomistyrningsverket Ja Ja Ja Ja Motverkar syftet med höjt jobbskatteavdrag för äldre Ja Ja
IFAU - Ja Ja - - Ja Ja "-" = inga synpunkter
Konjunkturinstitutet Ja Ja Ja Oklart syfte Motverkar syftet med höjt jobbskatteavdrag för äldre Ja Ja Ökat jobbskatteavdrag ökar inte incitamentet för personer med låga inkomster
LO Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ser hellre förslag som förbättrar för låginkomsttagare
Svenskt Näringsliv och Näringslivets Skattedelegation Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Pensionsmyndigheten - - - Nej, riskerar att utnyttjas av egenföretagare och skattemässigt komplext. - Medför ökad skatt för vissa inkomstgrupper - "-" = inga synpunkter. Vill se en förenkling i regelverket.
PRO Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ser hellre satsningar på välfärd och riktade åtgärder för de hushåll som drabbas hårdast av den pågående kostnads- och välfärdskrisen
Skatteverket - - - - - - - "-" = Inga invändningar. Undrar om åldergränsen för det förhöjda jobbskatteavdraget ska höjas till samma nivå som det förhöjda grundavdraget. Annars krävs ytterligare skattekolumn.
SPF Seniorerna Ja, men... Ja, men... Ja Nej Ja Nej Tveksamma Anser att fokus ska ligga på att förenkla skattesystemet eller jämna ut skatteskillnader mellan löntagare och pensionärer. Vill se kompensation för personer födda 1957.
TCO Nej Ja Ja Nej Nej Ja, men inte nu Ja Vill se en bredare skattereform där det ska löna sig att utbilda sig, ta ansvar och ge goda villkor för att företag kan växxa, stärka den gröna omställninge ohc säkra välfärdens finansering.

Försäkringskassan och Förvaltningsrätten i Växjö har svarat att de inte hade några synpunkter.

Nåväl, det kommer att bli intressant att se hur budgetdiskussionerna kommer att gå i höst!

Vad tycker du om förslaget?

 

 

 

 

 

Comments (4)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *